آموزش

سلامتی و روغن زیتون

olive oil

چرا روغن زیتون جزء روغن های مغذی است؟

اسید اولئیک یک اسید چرب اشباع شده است که به طور طبیعی در بسیاری از منابع گیاهی و محصولات حیوانی یافت می شود. دارای مزایای سلامتی و همچنین مزایای زیبایی است. اسید اولئیک غالبا قسمتی از درمان‌های هومیوپاتی می‌باشد. اسید اولئیک ممکن است بسته به تشخیص پزشک و نیازهای بیمار، به شکل کپسول تجویز گردد و یا ممکن است به بیماران برای اضافه کردن منابع طبیعی‌تر به رژیم غذایی خود توصیه گردد که یکی از منابع اصلی اسید اولئیک در مواد غذایی، روغن زیتون می‌باشد که حدود ۸۳-۵۵ درصد اسید اولئیک دارد. اسید اولئیک یک اسید چرب تک غیراشباع است که نقطه ذوب پایین تری از دمای بدن دارد و در نتیجه در بدن به شکل مایع وجود دارد. بالا بودن اسيد اولئيک و نسبت اسيدهاي چرب غير اشباع به اشباع کيفيت بسيار خوب روغن زيتون را بيان می کند.

روغن زيتون جزء روغن های مغذی است كه مصارف بسيار دارد اما اينكه چقدر، چندبار و چه نوعی از آن مصرف شود، بين افراد بسيار متفاوت است. روغن زيتون براي هيچ كس مضر نيست و همه افراد مي توانند از آن استفاده كنند.

روﻏﻦ زﻳﺘﻮن در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻳﻌﻲ زﻻل و ﺷـﻔﺎف ﺑـﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳـﺒﺰ اﺳﺖ . روﻏﻦ زﻳﺘﻮن از ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ روغنﻫﺎي ﻧﺒـﺎﺗﻲ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻃﺒـﻲ آن اﻣـﺮوزه ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ .  اﻳﻦ روﻏﻦ از ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﺮﻳﻦ روﻏﻦ ﻫﺎﺳﺖ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روﻏﻦ زﻳﺘﻮن را ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  آﻧﺘـﻲ  اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول ﻫـﺎ، رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ واﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼرب ﺗﺸﻜﻴﻞ می دهند.

ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ از ﻓﺴﺎد روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﻌـﻢ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ  ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ آورﻧـﺪ.

روﻏـﻦ زﻳﺘـﻮن ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻓـﺴﺎد از ﺟﻤﻠﻪ واکنش های آنزیمی و اکسایش لیپیدی می باشد.

ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در روﻏـﻦ زﻳﺘـﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ و رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﻢ، ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ، روش اﺳـﺘﺨﺮاج و ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧـﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع رﻗﻢ، ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎه و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﻫـﺮ دوي اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ، روﻏﻦ ﻫـﺎي زﻳﺘـﻮن اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.